Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 02 2017

6298 083b 390
Reposted fromoutoflove outoflove
4717 351f 390
Reposted fromkarahippie karahippie
Feel free to use kisses as a method to shut me up anytime
— (via sexual-passion-content)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaoutoflove outoflove
8120 3cba 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viaoxygenium oxygenium
0717 eca1 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaoxygenium oxygenium
7921 8bf7 390
Ławka w parku 
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
— autor nieznany
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vialanni lanni
4024 7583 390
Człowiek ma w życiu albo wymówki, albo wyniki.
— Jack Canfield i Mark Victor Hansen
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaemerencja emerencja
Mądre pomysły przychodzą, jak już coś spierdolisz.
— Konfucjusz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaemerencja emerencja
6597 0561 390
Reposted fromNoCinderella NoCinderella viaemerencja emerencja
Reposted fromweightless weightless viaPoranny Poranny
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
1590 dd68 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
1616 6a3e 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
1709 cc1d 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl