Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2017

Chcę żeby ktoś kochał mnie jak Przybora Osiecką.
Reposted fromSayid Sayid viaoutoflove outoflove
8768 a991 390
7165 83de 390
Reposted fromoutoflove outoflove
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
— Marion Stroud
Reposted fromjdeg jdeg viaoutoflove outoflove
5342 c716 390
Reposted fromeroth eroth viaoutoflove outoflove

June 07 2017

Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
Reposted frompapiertiger papiertiger viawszystkodupa wszystkodupa
8377 c2bf 390
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaoutoflove outoflove
Mnie po prostu przeraża, że zapomnisz.
— Ochocki, Vithren
Rozmowy, podczas których obie strony się boją, nie udają się nigdy.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromhiena hiena viaoutoflove outoflove
3283 ab44 390
Reposted fromviolethill violethill viaunmadebeds unmadebeds
8591 464e 390
Reposted fromwiecejnic wiecejnic viaoutoflove outoflove
Depression
is an ocean
and sometimes people
just don’t know how to swim.
— (via mypenleaksiridescence)
Reposted fromshitsuri shitsuri viasmutnazupa smutnazupa
6987 1354 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
9897 9d09 390
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter vianosiemka nosiemka
4392 fb71 390
Reposted fromtosiaa tosiaa vianosiemka nosiemka
1801 63b0 390
Reposted fromspring-flow spring-flow vianosiemka nosiemka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl