Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2017


Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaoxygenium oxygenium
Widok Twoich pleców nigdy nie będzie dla mnie tym samym co widok pleców innych ludzi. Kiedy Ty się ode mnie odwracasz, czuję się, jakby życie się ode mnie odwróciło.
— Alessandro D'Avenia
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viasziiiz sziiiz
Nie po­doba mi się wy­niosłość, nie po­dobają mi się ludzie, którzy sta­wiają siebie wyżej od in­nych. Mam ochotę dać im rub­la i po­wie­dzieć: jak się do­wiesz, ile jes­teś wart, to wrócisz i od­dasz resztę. 
— Lew Tołstoj
Reposted fromalyouidiot alyouidiot viasziiiz sziiiz
nie chcę, żeby było lato bez Ciebie.
Reposted fromcenturylove centurylove viaoxygenium oxygenium
2712 691b 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viaemerencja emerencja
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir "Imperium Ognia"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaemerencja emerencja
5779 a823 390
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaemerencja emerencja
3295 5e0a 390
Reposted fromglasswicc glasswicc viaoxygenium oxygenium
0646 0289 390
Reposted fromjohnkeats johnkeats viaoxygenium oxygenium
Są ludzie, którzy mają w zwyczaju uśmiechać się przesadnie, kiedy zbiera im się na płacz.
— Carlos Ruiz Zafón - Więzień Nieba
Reposted fromperseweracje perseweracje viaoxygenium oxygenium
7989 9699 390
Reposted fromxpetqa xpetqa viaoutoflove outoflove
0728 c795 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaemerencja emerencja
Bo nigdy nie myślisz, że ostatni raz jest ostatnim razem. Myślisz, że będzie więcej.
— Meredith Grey
Reposted frommickeymouse mickeymouse viaemerencja emerencja
"Czasami dawanie komuś drugiej szansy, jest jak dawanie komuś drugiej kuli, bo nie trafił cię za pierwszym razem"
— ...
Reposted fromSalute Salute viaemerencja emerencja
Chcę żeby ktoś kochał mnie jak Przybora Osiecką.
Reposted fromSayid Sayid viaoutoflove outoflove
8768 a991 390
7165 83de 390
Reposted fromoutoflove outoflove
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
— Marion Stroud
Reposted fromjdeg jdeg viaoutoflove outoflove
5342 c716 390
Reposted fromeroth eroth viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl