Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 01 2017

2772 35d8 390
Reposted fromjethra jethra viasmutnazupa smutnazupa
5540 f054 390

Ernst Haas - Central Park, Spring 1970

Reposted fromLittleJack LittleJack viaunmadebeds unmadebeds
0081 d835 390
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaPoranny Poranny

February 26 2017

- Nie lubi pan mówić o sobie, co?
- Ja nawet myśleć o sobie nie lubię.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafallintotime fallintotime
8547 7e72 390
Reposted fromkerosine kerosine viafallintotime fallintotime
2513 5134 390
Reposted fromShini Shini viaemerencja emerencja
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viaemerencja emerencja

February 23 2017

Reposted fromweightless weightless viadynamite dynamite
6069 bb10 390
Reposted fromkotowate kotowate viaohshit ohshit
5687 9ab2 390
Reposted frombeyooonce beyooonce viaohshit ohshit
3306 5584 390
Reposted frompelagiagrace pelagiagrace viaspontaneous spontaneous
3080 7c4b 390
– Zrobiłoby mi się lepiej, gdybyś mnie pocałował.
– Gdzie?
– Wszędzie.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viaspontaneous spontaneous
5612 c525 390
Reposted fromscorpix scorpix viaspontaneous spontaneous
3146 935e 390
Reposted fromerial erial vialittle-things little-things
0029 ab0e 390
Reposted fromnapiechote napiechote vialittle-things little-things
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu.

I wyjście z domu.

I alkohol.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi vialittle-things little-things
0106 f7d6 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaemerencja emerencja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl