Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2017

0515 cab9 390
Reposted frommsto msto viaunmadebeds unmadebeds
7528 e8bb 390
Reposted fromrol rol viapanimruk panimruk
2957 4bb7 390
Reposted fromroxanne roxanne viaemerencja emerencja
3695 d193
Reposted fromdelain delain viadepresja depresja
5250 431b 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viadusz dusz
9340 e1a8 390
chyba spróbuję
Reposted fromniezwykla niezwykla vialittle-things little-things
8231 6bd4 390
2318 716a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawilkstepowy wilkstepowy
    
Reposted frombeyooonce beyooonce
8433 462d 390
Reposted frombeyooonce beyooonce
Kobiety, zwłaszcza te inteligentne mają to do siebie, że lubią, ba uwielbiają doprowadzać mężczyzn na skraj. Tak aby zdradzali swoje „prawdziwe” uczucia.
— Pokolenie Ikea ...
5727 b34f 390

Léon 1994 reż.Luc Besson

Reposted fromilovemovies ilovemovies viaunmadebeds unmadebeds
4915 ef45 390
Reposted fromfeliscatus feliscatus viapanimruk panimruk

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viaunmadebeds unmadebeds

"Przywiązywałem i przywiązuję wagę do najbardziej niepozornych szczegółów. W nich się kryje o wiele więcej, niż możnaby sądzić."

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromkamkas kamkas viapanimruk panimruk
9594 b943 390

July 01 2015

Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
6094 8091 390
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaembrace embrace
9053 d76c 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl