Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2017

#500
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viagoszko goszko
8759 a6b4
Reposted frompollywood pollywood viagoszko goszko
0783 cb55 390

herohin:

More Here

6401 90ca 390
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viagoszko goszko
7048 3519 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viagoszko goszko
Nauczył mnie na przykład, że należy ulegać swoim pragnieniom wtedy, kiedy nadchodzą, i nic nie odkładać na później.
— Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w sieci"
Reposted fromxalchemic xalchemic viagoszko goszko
5325 5903 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viagoszko goszko
5755 b608 390

Jade McDaniel taken by Jack Belli

Downtown Los Angeles

jackbelli.com

Reposted fromwestwood westwood viagoszko goszko
3575 42bd 390
Reposted frombad-bat-emergency bad-bat-emergency viagoszko goszko
3822 04fb 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagoszko goszko
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaszmay szmay
9797 9a75 390
Reposted fromloverdose loverdose viaszmay szmay
Jest taki dzień, że po prostu, w pewnym momencie, musisz się, kurwa, rozpłakać
— Jakub Żulczyk
Reposted frommslexi mslexi viaemerencja emerencja
4419 3ad1 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalcohoolic alcohoolic
2494 2550 390
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaemerencja emerencja
7824 33b0 390

February 13 2017

Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll 'Ucząc psa czytać'
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl